เรากำลังพัฒนา Application program Dictionary  ที่ใช้กับมือถือระบบ Android  อยู่ 2 App.  App. แรกเป็น Program พจนานุกรม 6 เล่ม คือ
 

          1. พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่
          2. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 120,000 คำ
          3. พจนานุกรมรากศัพท์ภาษาอังกฤษ

4. พจนานุกรมไทย ฉบับ 60,000 คำ
5. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ
6. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ

 
 App. นี้ มีจุดเด่นดังนี้ :-

1. พจนานุกรมจีน-ไทย  สามารถค้นหาศัพท์โดดได้ทั้ง 10,000 คำดังปรากฏ
ในรูปภาพ

2. สามารถค้นหาวลีทั้งหมด 60,000 วลี  ได้ทุกวลี ดังปรากฏในรูปภาพเมื่อกด
    program ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 
 

เมื่ออยากรู้ความหมายของวลีคำไหนก็ใช้ปลายนิ้วแตะวลีคำนั้น

          พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย  ฉบับ 120,000  คำ  เป็นพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ที่จุคำศัพท์มากที่สุด ในบรรดาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ในเมืองไทย
และอธิบายความหมายของคำศัพท์ได้ละเอียดที่สุดในบรรดาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย  ในเมืองไทย มีจุดเด่นดังนี้:-

1. อธิบายความหมายของศัพท์โดด 50,000 คำ และศัพท์ผสม 30,000 คำ
ได้ละเอียดที่สุดในบรรดาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ในเมืองไทย ปรากฏตามรูปภาพ

2. เมื่อต้องการศึกษาวลีของศัพท์โดดก็เพียงแต่กด program คำที่เกี่ยวข้อง
ศัพท์วลีก็จะปรากฎเรียงรายออกมาทันที

3. เป็นพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ที่จุคำศัพท์ใหม่ในช่วง 20 ปีมานี้ ประมาณ
25,000 คำ เป็นเล่มแรกและเล่มเดียวเท่านั้นของเมืองไทย

พจนานุกรมไทยฉบับ 60,000 คำ  พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับ 60,000 คำ  พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ  ทั้ง 3 เล่ม มีจุดเด่นดังนี้
1. ศัพท์โดดจำนวน 10,000 คำ มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันทั้ง 3 เล่ม
2. ศัพท์วลี 50,000 คำ  ก็มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน และมีเหมือนกันทั้ง 3 เล่ม เล่มไทย-ไทย, เล่มไทย-จีน ก็มี และเล่มไทย-อังกฤษ ก็มีเหมือนกัน เนื้อหาการ
อธิบายคล้ายๆกันและละเอียดพอๆ กัน ปรากฏตามรูปภาพ

           ซึ่งมีจุดเด่นที่ไม่มีพจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ 3 ภาษา  เล่มใดในเมืองไทยจะมาเปรียบเทียบได้ ดังเช่นขอยกตัวอย่างคำภาษาไทย คำว่าซ้อน เมื่อเราคลิก
ภาษาไทย-ไทย คำว่าซ้อนก็จะปรากฏความหมายต่างๆ หลายความหมาย ดังรูปภาพ เมื่อเราอยากรู้ความหมายแต่ละความหมายของคำว่าซ้อนในภาษาจีน แปลว่า
อย่างไรเราก็เพียงแต่คลิกรูปหนังสือ Dict  ไทย-จีน  คำแปลภาษาจีนแต่ละความหมายของซ้อนก็จะปรากฏออกมาให้เราได้ศึกษาทันที  และเมื่อเราอยากจะรู้คำแปล
ความหมายแต่ละความหมายของซ้อนในภาษาจีน แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เราก็เพียงแต่คลิกรูปหนังสือของ Dict ไทย-อังกฤษ  คำแปลภาษาอังกฤษก็จะ
ปรากฏออกมาทันที  ซึ่งจุดเด่นนี้ทำให้สามารถศึกษาภาษาไทย-จีน-อังกฤษ 3 ภาษาได้พร้อมกัน เวลาเดียวกัน ดังรูปภาพ
 
Application ที่ 2 เป็น App. Dict จีน-ไทย โดยเฉพาะที่เราได้ลงทุนจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะและมีความพิสดารมาก ทำให้ศึกษาจีนได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้
1. ค้นศัพท์โดดได้ทุกคำในศัพท์โดดแต่ละคำศัพท์วลีจะเรียงรายต่อท้ายพร้อมกันในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาอีกให้ยุ่งยาก และในขณะ
เดียวกันนี้ก็จะมีวลีอื่นๆ ของศัพท์โดดคำอื่นที่มีศัพท์โดดคำนี้แทรกอยู่ เรียงรายออกมาอีกซึ่งมี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ศัพท์โดด ส่วนที่ 2 ศัพท์วลี ส่วนที่ 3 ศัพท์วลีที่มี
ศัพท์โดดคำนี้แทรกอยู่ ดังเช่น

ภาพที่ 1 เป็นภาพศัพท์โดด ภาพที่ 2  เป็นภาพศัพท์โดดพร้อมวลีที่มีศัพท์คำนี้นำหน้า
 
 
ภาพที่ 3  เป็นภาพวลีของศัพท์โดดคำอื่นนำหน้า แต่มีศัพท์โดดคำนี้แทรกกลางวลีหรือแทรกท้ายวลี
 
Application
หรือโปรแกรมประยุกต์ในพจนานุกรมของเรานี้คงจะวางตลาดขาย
กลางเดือนธันวาคม 2556 นี้  รายละเอียดโปรดติดต่อที่


บริษัท เทคโนดิคท์ จำกัด  โทร 02-933-1798  , 095-829-8666 
ร้านหนังสือรวมสาส์น โทร 02-226-3803 , 02-221-6483 ,