เทคโนดิคท์ในขณะนี้ได้พัฒนาเป็น Application คือ โปรแกรมประยุกต์ ใช้กับมือถือระบบ
Android พจนานุกรมจำนวน 6 เล่มของ อ.เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ โดยปฏิบัติการบนระบบ Android
พจนานุกรมทั้ง 6 เล่ม คือ  

1. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 120,000 คำ  ซึ่งเป็นพจนานุกรมอังกฤษเล่มเดียวในเมืองไทยในขณะนี้ที่มีคำศัพท์ใหม่ 25,000 คำ และเป็นพจนานุกรมเล่มเดียวในเมืองไทยที่มีคำศัพท์มากที่สุด คือ ศัพท์โดด 50,000 คำ, ศัพท์ผสม 30,000 คำ รวม 80,000 คำ ซึ่งรวมกับศัพท์ใหม่ 25,000 คำ รวมทั้งหมดจะมี 105,000 คำ รวม Idiom อีก 15,000 วลี ทั้งหมดจะเป็น 120,000 คำ 

2.  พจนานุกรมรากศัพท์ภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นพจนานุกรมรากศัพท์ภาษาอังกฤษเล่มเดียวและเล่มแรกของเมืองไทย 

3. พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่  ซึ่งเป็นฉบับเพิ่มเติมวลี, สำนวน 14,000 คำ และศัพท์ใหม่ในความหมายใหม่อีก 1,400 คำ อ.เธียรชัย ได้แปลมาจากพจนานุกรมจีน ฉบับที่สำนักนายกรัฐมนตรีของจีนมอบหมายให้สภาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ระดมนักปราชญ์ทางภาษาจีนร่วม 70 ท่านเรียบเรียง ซึ่งเป็นพจนานุกรมขนาดกลางของจีนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

 

4.  พจนานุกรมไทย ฉบับใหม่  ซึ่งเป็นพจนานุกรมไทยที่ อ.เธียรชัย ได้นำเอาความพิสดารของภาษาไทยมาแยกแยะแจกแจงอย่างละเอียด ศัพท์โดดบางคำ อ.เธียรชัยได้แยกแยะแจกแจงความหมายเป็น 10 ความหมายบ้าง 20 กว่าความหมายบ้าง บางคำก็ 7-8 ความหมาย ซึ่งการแยกแยะแจกแจงความหมาย นำเอาความพิสดารของความหมายภาษาไทยมาแจกแจงอย่างละเอียดเช่นนี้ ไม่เคยปรากฏในประวัติภาษาไทย อ.เธียรชัย นำมาทำเป็นคนแรก นอกจากจะนำเอาคำศัพท์โดด 10,000 คำของภาษาไทยมาแจกแจงอย่างละเอียดแล้ว ยังได้รวบรวมวลี สำนวน ภาษาไทยร่วม 50,000 กว่าประโยคมาให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้า 

5. พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ  เป็นพจนานุกรมที่ อ.เธียรชัย ได้นำเอาพจนานุกรมไทยฉบับใหม่มาเรียบเรียง เพราะฉะนั้น พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ จึงรักษาความดีเด่นของความละเอียด การแยกแยะแจกแจงความหมายอย่างละเอียด และความพิสดารของความหมายของภาษาไทยเหมือนพจนานุกรมไทยฉบับใหม่ 

6. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ  เป็นพจนานุกรมไทย-อังกฤษเล่มหนึ่งที่ อ.เธียรชัย เรียบเรียงจากพจนานุกรมไทยฉบับใหม่ ซึ่งก็ยังคงรักษาความดีเด่น, ความพิสดาร, ความละเอียดในการแยกแยะแจกแจงความหมายของภาษาไทยไว้ นอกจากนั้นในแต่ละความหมายของศัพท์โดดภาษาไทยยังได้ยกตัวอย่างประโยค และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาการแต่งประโยค

          สำหรับ Application ที่เราได้พัฒนาขึ้นมานี้ จะมีลักษณะดีเด่นเลิศล้ำที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ และให้ประโยชน์ในการศึกษาภาษาที่ไม่มีใครทำได้ดังนี้

 

1. เมื่อพจนานุกรมไทย-อังกฤษ โหลดเข้ามือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะเข้าคู่กับพจนานุกรมรากศัพท์ โดยพจนานุกรมทั้ง 2 เล่มจะเข้าคู่หนุนกันและเกื้อกูล เสริมกันและกัน ดังนี้ เมื่อเราค้นหาคำศัพท์ adolescence ในพจนานุกรมฉบับ 120,000 คำแล้ว เราอยากจะรู้คำศัพท์คำนี้มาจากรากศัพท์อะไร เราก็ใช้ปลายนิ้วแตะ พจนานุกรมรากศัพท์ หน้าจอพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอที่แสดงผลของพจนานุกรมรากศัพท์ในฉับพลัน และดังเช่น เมื่อค้น entomology
ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ดังภาพแล้ว

เราก็ใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่จอรูปหนังสือพจนานุกรมรากศัพท์ หน้าจอก็จะเปลี่ยนภาพแสดงผลของที่มาของรากศัพท์ entomology ของพจนานุกรมรากศัพท์ในฉับพลันทันทีดังภาพ

ในข้อนี้ถ้านักศึกษาท่านใดที่ได้ใช้ Application ของเราแล้วนอกจากท่านจะได้รู้ศัพท์ได้ศึกษาภาษาอังกฤษจากพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยของเราถ้าอยากจะรู้ที่มาของรากศัพท์คำนี้ ท่านก็เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วแตะเข้าไปที่พจนานุกรมรากศัพท์ หน้าจอก็จะเปลี่ยนอย่างฉับพลันแสดงผลให้ท่านได้เห็นทันที โดยที่คำ adolescence และ entomologyได้อย่างลึกซึ้งและถึงแก่นแท้ได้ทันที


2. สำหรับพจนานุกรมประเภทไทย จะเรียงเป็นกลุ่มเป็น  1. ไทยฉบับใหม่  2. ไทย-อังกฤษ  3. ไทย-จีน-อังกฤษ  เมื่อโหลดเข้ามือถือที่ใช้สู่ระบบปฏิบัติการ Android แล้ว ภาพของหนังสือทั้ง 3 เล่มจะปรากฏภาพเรียงกันทั้ง 3 เล่ม เมื่อเราคีย์คำว่า งาน  แล้ว ปลายนิ้วแตะที่ภาพหนังสือไทย-อังกฤษ ศัพท์คำว่า การณ์ ก็จะแสดงผลบนจอพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ถ้าเราต้องการจะทราบว่า งาน นี้แปลเป็นภาษาจีนว่าอย่างไร เราก็ใช้ปลายนิ้วแตะไปที่พจนานุกรมไทย-จีน คำอธิบาย งาน เป็นภาษาจีน

    พร้อมคำแปลภาษาจีนทั้งหมดก็จะปรากฏที่หน้าจออย่างฉับพลันทันที ถ้าเราต้องการทราบว่า การณ์ ในพจนานุกรมไทยอธิบายว่าอย่างไร เราก็เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วแตะไปที่หนังสือพจนานุกรมไทย คำอธิบายคำว่า การณ์ เป็นภาษาไทยก็จะปรากฏขึ้นแทนที่คำอธิบายภาษาจีนทันที ดังนั้น เราสามารถศึกษาคำว่า งาน นี้ในความหมายภาษาไทย แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาจีน ครั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างฉับพลันพร้อมกันในเวลาเดียวกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างฉับพลัน ทำให้สามารถศึกษาภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้   ดังภาพ เมื่อพจนานุกรม ไทย-จีน-อังกฤษ  ,  ไทย-อังกฤษ  ,  ไทย-ไทย  โหลดเข้าสู่มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

3. สำหรับพจนานุกรมภาษาจีน-ไทย ท่านสามารถค้นหาคำศัพท์โดยตามวิธีการพินอิน ส่วนวลีเป็นสิบๆ วลี เป็นร้อยๆ วลีของศัพท์โดดนั้น จะปรากฏทั้งหมดในช่อง Relative ท่านเพียงใช้ปลายนิ้วรูดเบาๆ หรือสไลด์แล้วก็เลือกวลีที่ต้องการจะค้นหา ท่านก็เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วแตะที่วลีที่ท่านต้องการจะค้นหาเท่านั้นเอง  วลีนั้นก็จะแสดงผลออกมาทันที ส่วนตัวหนังสือที่คีย์ ไม่ปรากฏก็ดี หรือท่านไม่รู้วิธีค้นหาก็ดี ท่านก็สามารถเขียนที่หน้าจอสำหรับเขียนตัวหนังสือตัวที่ท่านจะใช้นิ้วหรือปากกาเขียนก็จะปรากฏออกมาทันที
ดังภาพ เมื่อโหลดเข้าสู่มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการAndroid ที่ค้นคำศัพท์ 
 
   

     
     

คำศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือว่าภาษาไทย
จะออกเสียงได้หมดทุกตัวทุกเล่ม

Application หรือโปรแกรมประยุกต์ในพจนานุกรมของเรานี้คงจะวางตลาดขายกลางเดือนธันวาคม 2556 นี้  รายละเอียดโปรดติดต่อที่

บริษัท เทคโนดิคท์ จำกัด  โทร 02-933-1798  , 095-829-8666 
ร้านหนังสือรวมสาส์น โทร 02-226-3803 , 02-221-6483 ,